HOBBYMANIE(5)

Zelenou energií k lepší budoucnosti

Termín „zelená elektřina“ označuje elektřinu, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie. Při výrobě elektřiny v elektrárnách využívajících tyto zdroje energie vzniká méně výfukových plynů a oxidu uhličitého a nezůstává po nich žádný toxický odpad, jako je tomu v případě jaderné energetiky. Využívání obnovitelných zdrojů energie je proto šetrnější k životnímu prostředí.

Druhy zelené energie a způsoby její výroby

Mezi zdroji zelené energie jsou prakticky neomezené zdroje sluneční energie, větrné energie, ale i energie vln a mořských proudů a také rychle se obnovující zdroje. Díky pokročilým technologiím lze jako zdroj ekologické elektřiny využít téměř každou formu biomasy a každou přírodní sílu. Systémy obnovitelné energie jsou:

  • sluneční energie nebo fotovoltaika – přeměňující sluneční záření
  • síla vody – přeměna kinetické energie mořských vln, řek, odlivů a toků
  • síla větru
  • geotermální – přeměňující teplo země
  • bioenergie – bioplyn

Zelená transformace s pomocí nových technologií

S nákupem zelené elektřiny jsou obvykle spojeny další výhody, jako je aktivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie dodavatelem zelené elektřiny nebo podpora dalších projektů v oblasti klimatu, životního prostředí nebo ochrany přírody.

Drahá energie si vynucuje radikální zlepšení energetické účinnosti a urychluje rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve všech odvětvích hospodářství. Všichni souhlasí s tím, že nové technologie budou hrát vedoucí roli v transformaci energie. Slunce, vítr a voda samy o sobě totiž neumožní plný přechod na systém založený na obnovitelných zdrojích. Aby bylo možné čelit omezené kapacitě přenosových sítí, optimalizovat skladování energie nebo umožnit integraci OZE s konvenčními systémy, jsou zapotřebí inovativní řešení a také digitální revoluce v energetickém sektoru.

Teplo získané z odpadů

Jedním ze způsobů, jak lze získat levná elektřina vychází z řešení kombinace recyklace a dálkového vytápění. Již v roce 1991 Dánsko zcela zakázalo vytváření skládek a místní vlády byly povinny zavést politiku nakládání s odpady. Dnes se běžně třídí jak v domácnostech, tak v průmyslu a ty, které nejsou vhodné pro druhotné použití, jsou shromažďovány ve spalovnách a zpracovávány na teplo a následně dodávány do sítě dálkového vytápění (cca 75 %) a přeměněny na elektřinu (cca 25 %).

Zelený vodík

Zelený vodík, tedy vodík vyrobený z větrné, vodní a solární energie, má obrovský potenciál pro dekarbonizaci nejen v teplárenství, ale i pro celý průmysl. V současnosti nejde jen o trend, ale o vědomě realizovanou průmyslovou strategii s globálním dosahem. Může být jedním z klíčů k energetické transformaci a pomoci mnoha průmyslovým odvětvím dosáhnout průlomu na cestě ke klimatické neutralitě. Tento bezemisní plyn má četné aplikace v mnoha odvětvích. Díky němu lze skladovat přebytky produkce zelené energie. Může být přiváděn do plynárenské sítě. V palivových článcích se také může přeměnit na elektřinu a teplo. V chemickém průmyslu se používá jako surovina pro výrobu čpavku a metanolu. V ropném průmyslu se používá v procesu rafinace. V kombinaci s CO2 se vyrábí syntetický metan a syntetická paliva a v ocelářském průmyslu může nahradit uhlí jako redukční činidlo ve vysokých pecích na výrobu surového železa.

Členské státy Evropské unie kladou zvláštní důraz na rozvoj energetiky založené na obnovitelných zdrojích.

Napsat komentář